• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Lĩnh vực Lĩnh vực: Công chứng
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

Cách thức thực hiện

Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ gửi UBND tỉnh Phú Yên.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Thời hạn giải quyết

không quy định.

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Văn bản thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Tư pháp

Mức độ 2

Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

không quy định.

không

Top