• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.
Lĩnh vực Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

Cách thức thực hiện

Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến, hồ sơ đến UBND các tỉnh nơi nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi dòng chính chảy qua, tổ chức lưu vực sông và Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sau khi có kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi cho chủ dự án văn bản tổng hợp ý kiến về công trình dự kiến xây dựng.

Đối tượng thực hiện

Chủ dự án.

Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án

Phí, Lệ phí

- Phí: Không.

 

- Lệ phí: Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Tài nguyên và Môi trường

Mức độ 2

- Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến UBND các tỉnh nơi nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc UBND các tỉnh nơi dòng chính chảy qua, tổ chức lưu vực sông và các Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan.

 

- Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.

 

- Bước 3: Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ dự án.

 

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

 

- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh để gửi chủ dự án.

 

* Đối với dự án đầu tư xây dựng trên hồ, đập trên dòng nhánh thuộc lưu vực sông liên tỉnh: Trước khi triển khai lập dự án đầu tư, chủ dự án phải thông báo về quy mô, phương án đề xuất xây dựng công trình cho tổ chức lưu vực sông, UBND tỉnh thuộc lưu vực sông.

- Văn bản lấy ý kiến.

 

- Quy mô, phương án chuyển nước.

 

- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

Không quy định.

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

 

- Nghị định số : 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Top