• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Quyết định khen thưởng

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Xã Xuân Phước

Mức độ 2

2 UBND Xã Đa Lộc

Mức độ 2

3 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 3

4 UBND Xã Xuân Sơn Nam

Mức độ 2

5 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 3

6 UBND Xã Xuân Sơn Bắc

Mức độ 2

7 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 3

8 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 3

9 UBND Xã Xuân Quang 1

Mức độ 2

10 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 3

11 UBND Xã Xuân Quang 2

Mức độ 2

12 UBND Xã Xuân Long

Mức độ 2

13 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 3

14 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 3

15 UBND Xã Xuân Quang 3

Mức độ 2

16 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 3

17 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 3

18 UBND Thị trấn La Hai

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả: Quyết định khen thưởng.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 02 Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của thủ trưởng các phòng, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, Thành Phố;

- 02 Biên bản họp bình xét đề nghị khen thưởng của hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị trình khen( ký tên, đóng dấu);

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể phải có xác nhận của thủ trưởng phòng, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, Thành Phố;+ Tờ trình (kèm theo Danh sách đề nhị khen thưởng) của Thủ tướng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.+ Biên bản họp bình xét, đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị trình khen (ký tên, đóng dấu).

Các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể chỉ được xét khi đã có đăng ký tham gia phong trào thi đua hàng năm.

+ Luật thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội-Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội-Có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2005;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

+ Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 1062/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh  về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

Top