• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng.

Cách thức thực hiện

trực tuyến hoặc trực tiếp tại quầy của Sở Xây dựng - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên (206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Đối tượng thực hiện

Chủ đồ án quy hoạch hoặc các tổ chức cá nhân được ủy quyền.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BXD, ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Xây dựng

Mức độ 3

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Sở Xây dựng.
Bước 2: Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

- Tờ trình đề nghị thẩm định; 
- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ đóng thành tập; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 
- Các văn bản pháp lý có liên quan.

Không

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Top