• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Cấp Tỉnh).
Lĩnh vực Lĩnh vực môi trường
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Các tổ chứccá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hoặc để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất và các tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với quy mô khối lượng phế liệu nhập khẩu thấp hơn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo thủ tục này.

Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí, Lệ phí

- Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. cap_giay_xac_nhan_du_dieu_kien_ve_bao_ve_moi_truong.doc
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Tài nguyên và Môi trường

Mức độ 2

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

 

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

 

Bước 3: Thẩm định, thông báo kết quả thẩm định

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trường hợp cần thiết, tiến hành lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận (không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu).

 

- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận Sở sẽ có văn bản và nêu rõ lý do.

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét; trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

 

- Nộp giấy biên nhận;

 

- Nhận kết quả

 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm các nội dung sau:

 

01 văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ TN&MT;

 

+ 07 bản báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo thông tư này.

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

 

+ 01 trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đê án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

+ 01 Giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp BVMT theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án BVMT chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có).

 

+ 01 Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với các đơn vị chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh).

 

+ Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung).

 

+ 01 Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theoThông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ TN&MT.

 

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm các nội dung sau:

 

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu khẩu phế liệu KHÔNG có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhâp khẩu theo quy định bổ sung thêm các nội dung sau:

 

01 văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ TN&MT;

 

+ 07 bản báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại phụ lục 3a, 3c ban hành kèm theo thông tư này.

 

+ Các hợp đồng nguyên tắc ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp giấy xác nhận.

 

+ 01 Giấy xác nhận còn hiệu lực của tổ chưc, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

+ 01 Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theoThông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ TN&MT.

 

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu khẩu phế liệu  kho, bãi lưu giữ phế liệu nhâp khẩu theo quy định ngoài các nội dung nêu trên phải bổ sung thêm các hồ sơ sau.

 

+ 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

 

+ 01 trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đê án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

+ 01 Giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp BVMT theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án BVMT chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có).

 

+ Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với các đơn vị chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh).

 

+ Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung).

- Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu

 

+ Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

 

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

 

+ Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

 

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

 

- Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

 

+ Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

 

+ Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

 

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

 

- Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

 

- Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

 

- Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP;

 

- Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 về sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 sửa đổi một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Top