• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (Áp dụng đối với quỹ đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên và đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB)
Lĩnh vực LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (số 353 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên là 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa cho người sử dụng.

Phí, Lệ phí

Theo quy định hiện hành.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Giao datcho thue dat khu kinh te.docx
Kết quả thực hiện

Quyết định giao lại đất hoặc Quyết định cho thuê đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 2

Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin giao lại đất, cho thuê đất chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (địa chỉ: 353 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên).

Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung theo quy định. Chỉ  để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 01 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.

Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện như sau:

+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi.

+ Nghiên cứu hồ sơ và tham mưu Lãnh đạo Ban ký Quyết định giao lại đất, cho thuê đất hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu:

- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên được thực hiện như sau:

a1) Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

a) Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án);

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

a2) Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:

a) Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

c) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Không

     - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          - Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

          - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định số 43/2014/QÐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về Ban hành Quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Top