• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
Lĩnh vực LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không quy định

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Tỉnh tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

- Nộp qua bưu chính công đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh Phú Yên, địa chỉ : 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động nước ngoài trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

- Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép (Theo Nghị quyết số 40/2016 /NQ-HĐND  ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu cấp lại GPLĐ.docx
Kết quả thực hiện

Giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 4

- Bước 1: Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại:

         + Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, địa chỉ: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn.

          + Nộp qua bưu chính công đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh Phú Yên, địa chỉ : 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

  *Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 – Chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

        *Quy trình tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh được thực hiện như sau:

          Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thực hiện tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Chuyển hồ sơ đến Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên để thụ lý, giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Ban quản lý chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh.

          - Bước 3: Trả kết quả

          + Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, địa chỉ: 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

           + Trả kết quả qua bưu chính công: Bưu chính công tiếp nhận kết quả từ Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh và gởi trả kết quả về địa chỉ theo yêu cầu của người nộp hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH .

  - 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

  - Giấy phép lao động đã được cấp

 + Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

 + Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì phải có các giấy tờ chứng minh;

 + Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

  + Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

 - Giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người lao động nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau:

       - Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

       - Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

- Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Top