• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Lĩnh vực LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

10 ngày .

Phí, Lệ phí

Theo mức thu của Hội đồng nhân Tỉnh ban hành

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 3.1. Mẫu cấp phép xây dựng.docx
Kết quả thực hiện

Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của BQL Khu kinh tế Phú Yên  hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.                                

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 2

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc Qua hệ thống bưu chính 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 – Chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

* Thành phần hồ sơ, bao gồm :

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo Phụ lục 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ xin cấp phép gồm:

          + Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500;

          + Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

          + Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

          + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

 - Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc Hợp đồng thuê lại đất ( Bản công chứng hoặc chúng thực);

- Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định (theo mẫu 05- thông tư 18/2016/TT-BXD)

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế xin cấp phép xây dựng, các cá nhân tham gia thiết kế cấp phép (bản sao)

- Các văn bản pháp lý có liên quan:

            + Quyết định Chủ trương đầu tư ( bản sao);

            + Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản cung cấp thông tin (bản sao); ;

           + Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư của Chủ đầu tư ( bản chinh);

        + Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-Dự toán của đơn vị tư vấn vấn thẩm tra (bản chính) ;

         + Hồ sơ năng lực Đơn vị tư vấn thẩm tra (bản sao);

         + Thẩm duyệt PCCC của cơ quan PCCC (bản sao) + Kết quả thẩm định định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà mước (bản sao);

         + Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (bản sao);

Lưu ý: Đối với các dự án đầu tư cấp mới từ khi có Chủ trương đến cấp phép xây dựng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có chủ trương đầu tư thì các văn bản pháp lý có liên quan Nhà đầu tư không cần phải nộp lại (vì các văn bản trên đã thực hiện ở các bước thẩm định TKCS và thiết kế BVTC).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Cấp phép xây dựng đối với các công trình từ cấp I trở xuống xây dựng trong các Khu công nghiệp và các Khu chức năng Khu kinh tế Nam Phú Yên thuộc phạm vị quản lý BQL Khu kinh tế Phú Yên (trừ Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, các đô thị và các điểm dân cư nông thôn trực thuộc huyện Đông Hòa);

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;

  - Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

      - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

      - Nghị Quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 16/16/2016 của Hội đồng nhân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

      - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, V/v Hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

      - Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên, Ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

      - Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Top