• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-Dự toán
Lĩnh vực LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Cơ quan thực hiện

 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

- Đối với dự án nhóm C: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm B: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Quyết định số 957/BTC-CST ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 2.1 Mẫu hồ sơ thiết kế BVTC-dự toán.docx
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên

Mức độ 2

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên); Qua hệ thống bưu chính hoặc Nộp Hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên ( Địa chỉ: 206 A Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc Qua hệ thống bưu chính 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 – Chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế BVTC- Dự toán (theo mẫu);

- Quyết định phê duyệt và hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Quyết định phên duyệt hồ sơ báo cáo dự án đầu tư của chủ đầu tư;

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Quyết định phên duyệt hồ sơ báo cáo  dự án đầu tư (nếu có);

- Quyết định của chủ đầu tư về chỉ định thầu các đơn vị tư vấn: Lập hồ sơ Thiết kế BVTC-Dự toán, thẩm tra hồ sơ Thiết kế BVTC-Dự toán .

- Hồ sơ Thiết kế BVTC-Dự toán đã được đóng dấu thẩm tra

- Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ Thiết kế BVTC-Dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra;

- Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thiết kế BVTC;

- Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn thẩm tra

- Các văn bản pháp lý có liên quan:

+ Kết quả thẩm duyệt PCCC của cơ quan PCCC

+ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước

+ Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Vốn Nhà nước ngoài ngân sách  và nguồn vốn khác. 

Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

      - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Chi phí đầu tư xây dựng;

      - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ xây dựng V/v Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng;

      - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng V/v Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Top