• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục 13.docx
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường đơn giản

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

7 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

8 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

9 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

 Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND cấp huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, UBND cấp huyện phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 Bước 3: Thẩm định và cấp giấy xác nhận: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, cấp giấy xác nhận. Trường hợp chưa xác nhận, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả

- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ tết).

- 01 văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

- 03 bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư này;

Không

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT  ngày 28 tháng 5  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Top