• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. PHỤ LỤC 5.docx
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện và 01 bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được thẩm định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

2 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

3 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

4 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

5 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

6 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

7 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

8 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

9 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND cấp huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 Bước 3: Thẩm định, xác nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, đánh giá và cấp Giấy xác nhận;

Bước 4: Trả kết quả

- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ tết).

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Không có

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Top