• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai cấp huyện
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan được ủy quyền: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thanh tra.

Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. 

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Xã Sơn Hội

Mức độ 2

2 UBND Xã An Thạch

Mức độ 2

3 UBND Xã Hòa Đồng

Mức độ 2

4 UBND Xã Xuân Phước

Mức độ 2

5 UBND Xã Hòa An

Mức độ 2

6 UBND Xã An Cư

Mức độ 2

7 UBND Xã Hòa Hội

Mức độ 2

8 UBND Phường 8

Mức độ 2

9 UBND Phường 8

Mức độ 2

10 UBND Xã Đa Lộc

Mức độ 2

11 UBND Xã Sơn Thành Đông

Mức độ 2

12 UBND Phường Phú Đông

Mức độ 2

13 UBND Phường Phú Đông

Mức độ 2

14 UBND Xã Bình Ngọc

Mức độ 2

15 UBND Xã Bình Ngọc

Mức độ 2

16 UBND Xã An Hải

Mức độ 2

17 UBND xã Xuân Lâm

Mức độ 2

18 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

19 UBND xã Xuân Lộc

Mức độ 2

20 UBND Thị trấn Hai Riêng

Mức độ 2

21 UBND Xã Xuân Sơn Nam

Mức độ 2

22 UBND Xã Hòa Phú

Mức độ 2

23 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

24 UBND xã Xuân Thọ 1

Mức độ 2

25 UBND Xã Xuân Sơn Bắc

Mức độ 2

26 UBND Xã An Lĩnh

Mức độ 2

27 UBND Phường 2

Mức độ 2

28 UBND Phường 2

Mức độ 2

29 UBND Xã Hòa Tân Đông

Mức độ 2

30 UBND Xã Hòa Xuân Đông

Mức độ 2

31 UBND Xã Hòa Kiến

Mức độ 2

32 UBND Xã Hòa Kiến

Mức độ 2

33 UBND Xã Cà Lúi

Mức độ 2

34 UBND Xã Hòa Mỹ Đông

Mức độ 2

35 UBND Xã An Hòa

Mức độ 2

36 UBND Xã An Hòa Hải

Mức độ 2

37 UBND Phường 1

Mức độ 2

38 UBND Phường 1

Mức độ 2

39 UBND phường Xuân Phú

Mức độ 2

40 UBND Xã Xuân Lãnh

Mức độ 2

41 UBND Phường 7

Mức độ 2

42 UBND Phường 7

Mức độ 2

43 UBND Phường Phú Thạnh

Mức độ 2

44 UBND Phường Phú Thạnh

Mức độ 2

45 UBND Xã Ea Bá

Mức độ 2

46 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

47 UBND xã Xuân Bình

Mức độ 2

48 UBND Xã Sơn Thành Tây

Mức độ 2

49 UBND Xã Phước Tân

Mức độ 2

50 UBND Phường 9

Mức độ 2

51 UBND Phường 9

Mức độ 2

52 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

53 UBND Xã Hòa Tâm

Mức độ 2

54 UBND Xã Ea Ly

Mức độ 2

55 UBND xã Xuân Hải

Mức độ 2

56 UBND Xã An Mỹ

Mức độ 2

57 UBND Xã Sơn Hà

Mức độ 2

58 UBND Xã Sơn Nguyên

Mức độ 2

59 UBND Xã Hòa Xuân Tây

Mức độ 2

60 UBND Xã Xuân Quang 1

Mức độ 2

61 UBND Thị trấn Phú Thứ

Mức độ 2

62 UBND Xã An Thọ

Mức độ 2

63 UBND Xã Hòa Xuân Nam

Mức độ 2

64 UBND Xã Ea Lâm

Mức độ 2

65 UBND Phường 5

Mức độ 2

66 UBND Phường 5

Mức độ 2

67 UBND Xã Hòa Hiệp Nam

Mức độ 2

68 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

69 UBND Xã Sông Hinh

Mức độ 2

70 UBND Thị trấn Củng Sơn

Mức độ 2

71 UBND Xã Bình Kiến

Mức độ 2

72 UBND Xã Bình Kiến

Mức độ 2

73 UBND Xã Sơn Phước

Mức độ 2

74 UBND Xã An Hiệp

Mức độ 2

75 UBND Phường Phú Lâm

Mức độ 2

76 UBND Phường Phú Lâm

Mức độ 2

77 UBND Xã Eachà Rang

Mức độ 2

78 UBND Phường 3

Mức độ 2

79 UBND Phường 3

Mức độ 2

80 UBND Xã An Ninh Tây

Mức độ 2

81 UBND Xã Xuân Quang 2

Mức độ 2

82 UBND Xã Xuân Long

Mức độ 2

83 UBND Xã Ea Trol

Mức độ 2

84 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

85 UBND Xã An Dân

Mức độ 2

86 UBND xã Xuân Cảnh

Mức độ 2

87 UBND Xã Phú Mỡ

Mức độ 2

88 UBND phường Xuân Thành

Mức độ 2

89 UBND xã Xuân Thọ 2

Mức độ 2

90 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

91 UBND Xã Đức Bình Đông

Mức độ 2

92 UBND Xã An Phú

Mức độ 2

93 UBND Xã An Phú

Mức độ 2

94 UBND Xã An Chấn

Mức độ 2

95 UBND Xã Suối Trai

Mức độ 2

96 UBND Thị trấn Chí Thạnh

Mức độ 2

97 UBND xã Xuân Thịnh

Mức độ 2

98 UBND Xã Suối Bạc

Mức độ 2

99 UBND Phường 4

Mức độ 2

100 UBND Phường 4

Mức độ 2

101 UBND Phường 6

Mức độ 2

102 UBND Phường 6

Mức độ 2

103 UBND Xã Ea Bia

Mức độ 2

104 UBND Xã Hòa Tân Tây

Mức độ 2

105 UBND Xã An Ninh Đông

Mức độ 2

106 UBND xã Xuân Phương

Mức độ 2

107 UBND Xã Hòa Định Tây

Mức độ 2

108 UBND Xã Krông Pa

Mức độ 2

109 UBND xã Xuân Hòa

Mức độ 2

110 UBND Xã Sơn Định

Mức độ 2

111 UBND Xã Sơn Xuân

Mức độ 2

112 UBND Xã Xuân Quang 3

Mức độ 2

113 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

114 UBND Xã An Xuân

Mức độ 2

115 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

116 UBND Xã Hòa Thành

Mức độ 2

117 UBND Xã Hòa Phong

Mức độ 2

118 UBND Xã An Định

Mức độ 2

119 UBND Thị trấn Hòa Vinh

Mức độ 2

120 UBND phường Hòa Vinh

Mức độ 2

121 UBND Xã Hòa Trị

Mức độ 2

122 UBND Xã Hòa Bình 1

Mức độ 2

123 UBND Xã An Nghiệp

Mức độ 2

124 UBND Xã Sơn Long

Mức độ 2

125 UBND Xã Hòa Hiệp Bắc

Mức độ 2

126 UBND Xã Hòa Thịnh

Mức độ 2

127 UBND Xã Đức Bình Tây

Mức độ 2

128 UBND phường Xuân Yên

Mức độ 2

129 UBND Xã Ea Bar

Mức độ 2

130 UBND Xã Hòa Mỹ Tây

Mức độ 2

131 UBND Thị trấn La Hai

Mức độ 2

132 UBND Xã Sơn Giang

Mức độ 2

133 UBND Thị trấn Hòa Hiệp Trung

Mức độ 2

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cấp huyện.

 - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra;

c) UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận;

d) Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Không

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

 

Top