• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai cấp huyện
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng hoặc sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cấp huyện hoặc cấp xã.

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn và 11 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian đo đạc địa chính thửa đất nếu có); Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 22 ngày làm việc.

Trong đó:

- UBND xã, phường, thị trấn: không quá 01 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 16 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện: không quá 02 ngày làm việc.

Phí, Lệ phí

- Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động:

+ Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thị thị xã Sông Cầu và nội thành thành phố Tuy Hòa: 20.000 đồng/giấy.

+ Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn: 10.000 đồng/giấy.

- Cấp đổi giấy chứng nhận:               

+ Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thị thị xã Sông Cầu và nội thành thành phố Tuy Hòa: 20.000 đồng/giấy;

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. mẫu 06.docx
Kết quả thực hiện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Giấy chứng nhận được chỉnh lý.

- Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 UBND Xã Sơn Hội

Mức độ 2

2 UBND Xã An Thạch

Mức độ 2

3 UBND Xã Hòa Đồng

Mức độ 2

4 UBND Xã Xuân Phước

Mức độ 2

5 UBND Xã Hòa An

Mức độ 2

6 UBND Xã An Cư

Mức độ 2

7 UBND Xã Hòa Hội

Mức độ 2

8 UBND Phường 8

Mức độ 2

9 UBND Phường 8

Mức độ 2

10 UBND Xã Đa Lộc

Mức độ 2

11 UBND Xã Sơn Thành Đông

Mức độ 2

12 UBND Phường Phú Đông

Mức độ 2

13 UBND Phường Phú Đông

Mức độ 2

14 UBND Xã Bình Ngọc

Mức độ 2

15 UBND Xã Bình Ngọc

Mức độ 2

16 UBND Xã An Hải

Mức độ 2

17 UBND xã Xuân Lâm

Mức độ 2

18 UBND Thị xã Sông Cầu

Mức độ 2

19 UBND xã Xuân Lộc

Mức độ 2

20 UBND Thị trấn Hai Riêng

Mức độ 2

21 UBND Xã Xuân Sơn Nam

Mức độ 2

22 UBND Xã Hòa Phú

Mức độ 2

23 UBND Huyện Phú Hoà

Mức độ 2

24 UBND xã Xuân Thọ 1

Mức độ 2

25 UBND Xã Xuân Sơn Bắc

Mức độ 2

26 UBND Xã An Lĩnh

Mức độ 2

27 UBND Phường 2

Mức độ 2

28 UBND Phường 2

Mức độ 2

29 UBND Xã Hòa Tân Đông

Mức độ 2

30 UBND Xã Hòa Xuân Đông

Mức độ 2

31 UBND Xã Hòa Kiến

Mức độ 2

32 UBND Xã Hòa Kiến

Mức độ 2

33 UBND Xã Cà Lúi

Mức độ 2

34 UBND Xã Hòa Mỹ Đông

Mức độ 2

35 UBND Xã An Hòa

Mức độ 2

36 UBND Phường 1

Mức độ 2

37 UBND Phường 1

Mức độ 2

38 UBND phường Xuân Phú

Mức độ 2

39 UBND Xã Xuân Lãnh

Mức độ 2

40 UBND Phường 7

Mức độ 2

41 UBND Phường 7

Mức độ 2

42 UBND Phường Phú Thạnh

Mức độ 2

43 UBND Phường Phú Thạnh

Mức độ 2

44 UBND Xã Ea Bá

Mức độ 2

45 UBND Huyện Tây Hoà

Mức độ 2

46 UBND xã Xuân Bình

Mức độ 2

47 UBND Xã Sơn Thành Tây

Mức độ 2

48 UBND Xã Phước Tân

Mức độ 2

49 UBND Phường 9

Mức độ 2

50 UBND Phường 9

Mức độ 2

51 UBND Huyện Đồng Xuân

Mức độ 2

52 UBND Xã Hòa Tâm

Mức độ 2

53 UBND Xã Ea Ly

Mức độ 2

54 UBND xã Xuân Hải

Mức độ 2

55 UBND Xã An Mỹ

Mức độ 2

56 UBND Xã Sơn Hà

Mức độ 2

57 UBND Xã Sơn Nguyên

Mức độ 2

58 UBND Xã Hòa Xuân Tây

Mức độ 2

59 UBND Xã Xuân Quang 1

Mức độ 2

60 UBND Thị trấn Phú Thứ

Mức độ 2

61 UBND Xã An Thọ

Mức độ 2

62 UBND Xã Hòa Xuân Nam

Mức độ 2

63 UBND Xã Ea Lâm

Mức độ 2

64 UBND Phường 5

Mức độ 2

65 UBND Phường 5

Mức độ 2

66 UBND Xã Hòa Hiệp Nam

Mức độ 2

67 UBND Huyện Tuy An

Mức độ 2

68 UBND Xã Sông Hinh

Mức độ 2

69 UBND Thị trấn Củng Sơn

Mức độ 2

70 UBND Xã Bình Kiến

Mức độ 2

71 UBND Xã Bình Kiến

Mức độ 2

72 UBND Xã Sơn Phước

Mức độ 2

73 UBND Xã An Hiệp

Mức độ 2

74 UBND Phường Phú Lâm

Mức độ 2

75 UBND Phường Phú Lâm

Mức độ 2

76 UBND Xã Eachà Rang

Mức độ 2

77 UBND Phường 3

Mức độ 2

78 UBND Phường 3

Mức độ 2

79 UBND Xã An Ninh Tây

Mức độ 2

80 UBND Xã Xuân Quang 2

Mức độ 2

81 UBND Xã Xuân Long

Mức độ 2

82 UBND Xã Ea Trol

Mức độ 2

83 UBND Huyện Sơn Hòa

Mức độ 2

84 UBND Xã An Dân

Mức độ 2

85 UBND xã Xuân Cảnh

Mức độ 2

86 UBND Xã Phú Mỡ

Mức độ 2

87 UBND phường Xuân Thành

Mức độ 2

88 UBND xã Xuân Thọ 2

Mức độ 2

89 UBND Huyện Sông Hinh

Mức độ 2

90 UBND Xã Đức Bình Đông

Mức độ 2

91 UBND Xã An Phú

Mức độ 2

92 UBND Xã An Phú

Mức độ 2

93 UBND Xã An Chấn

Mức độ 2

94 UBND Xã Suối Trai

Mức độ 2

95 UBND Thị trấn Chí Thạnh

Mức độ 2

96 UBND xã Xuân Thịnh

Mức độ 2

97 UBND Xã Suối Bạc

Mức độ 2

98 UBND Phường 4

Mức độ 2

99 UBND Phường 4

Mức độ 2

100 UBND Phường 6

Mức độ 2

101 UBND Phường 6

Mức độ 2

102 UBND Xã Ea Bia

Mức độ 2

103 UBND Xã Hòa Tân Tây

Mức độ 2

104 UBND Xã An Ninh Đông

Mức độ 2

105 UBND xã Xuân Phương

Mức độ 2

106 UBND Xã Hòa Định Tây

Mức độ 2

107 UBND Xã Krông Pa

Mức độ 2

108 UBND xã Xuân Hòa

Mức độ 2

109 UBND Xã Sơn Định

Mức độ 2

110 UBND Xã Sơn Xuân

Mức độ 2

111 UBND Xã Xuân Quang 3

Mức độ 2

112 UBND TP Tuy Hòa

Mức độ 2

113 UBND Xã An Xuân

Mức độ 2

114 UBND Huyện Đông Hoà

Mức độ 2

115 UBND Xã Hòa Thành

Mức độ 2

116 UBND Xã Hòa Phong

Mức độ 2

117 UBND Xã An Định

Mức độ 2

118 UBND Thị trấn Hòa Vinh

Mức độ 2

119 UBND phường Hòa Vinh

Mức độ 2

120 UBND Xã Hòa Trị

Mức độ 2

121 UBND Xã Hòa Bình 1

Mức độ 2

122 UBND Xã An Nghiệp

Mức độ 2

123 UBND Xã Sơn Long

Mức độ 2

124 UBND Xã Hòa Hiệp Bắc

Mức độ 2

125 UBND Xã Hòa Thịnh

Mức độ 2

126 UBND Xã Đức Bình Tây

Mức độ 2

127 UBND phường Xuân Yên

Mức độ 2

128 UBND Xã Ea Bar

Mức độ 2

129 UBND Xã Hòa Mỹ Tây

Mức độ 2

130 UBND Xã Sơn Giang

Mức độ 2

131 UBND Thị trấn Hòa Hiệp Trung

Mức độ 2

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cấp huyện hoặc cấp xã.

b) Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai để thực hiện đăng ký.

đ) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

g) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết).

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

3. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.

- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Hồ sơ địa chính”.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND Tỉnh “V/v Ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh  Phú Yên".

- Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Phú Yên về việc Quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh.

Top