• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín
Lĩnh vực Lĩnh vực Dân tộc
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh;

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Dân tộc tỉnh

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trược tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua bưu điện

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hằng năm

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ Tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Ban Dân tộc

Mức độ 2

Bước 1: Bình chọn người có uy tín

Bước 2: Rà soát kết quả bình chọn người có uy tín

Bước 3: Tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình và phê duyệt danh sách người có uy tín

Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt 

Văn bản và các tài liệu liên quan của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là công đan Việt nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ, dân phố và tương đương, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc

Là người tiêu biểu có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc....

 

Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg

Top