• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục cấp lại CCHN hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN bị rách, nát/thất lạc)
Lĩnh vực Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị rách, nát hoặc thất lạc khi tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, Lệ phí

Lệ phí: 150.000đ/1 chứng chỉ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại_Trường hợp rách nát_thất lạc.doc
  2. Mẫu bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn.doc
Kết quả thực hiện

Chứng chỉ hành nghề được cấp lại.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Xây dựng

Mức độ

THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG THỦ TỤC ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BXD NGÀY 22/8/2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/9/2018

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.

- Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề;

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Top