• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cap doi Phu hieu xe hop dong, taxi
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện
Đối tượng thực hiện
Thời hạn giải quyết
Phí, Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Giao thông vận tải

Mức độ 2

Top