• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cap Phu Hieu xe tuyen co dinh
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện
Đối tượng thực hiện
Thời hạn giải quyết
Phí, Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Giao thông vận tải

Mức độ 2

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, viết giấy hẹn;

- Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt;

- Đơn vị kinh doanh nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

Top