• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MS04-TT185_Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính Phú Yên

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS tại cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính: https://mstt.mof.gov.vn/

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Đơn vị

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.

- Các đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS thực hiện nhận Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để in ra và tiến hành các giao dịch về ngân sách Nhà nước

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. MS04-TT185_Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư.doc
Kết quả thực hiện

Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Tài chính

Mức độ 2

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy).

1. Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các ưự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Bước 2: Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC hoặc DOCX

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử . Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Bước 3: Đăng ký tài khoản người dùng (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết trước khi đăng ký tài khoản người dùng). Nhập chính xác thông tin đăng ký tài khoản (Những trường nhập có dấu (*) bắt buộc phải nhập). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ thông báo vào địa chỉ email đã đăng ký.

Bước 4: Trường hợp đăng ký tài khoản thành công, kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký.

Bước 5: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký

Bước 6: Chọn dịch vụ Đăng ký mã số ĐVQHNS dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư.

 - Nhập đầy đủ và chính xác thông tin trên màn hình thông báo chuyển giai đoạn đầu tư theo thông tin trên bản giấy

Bước 7: Theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

Đơn vị/ tổ chức đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký  để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

- Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận. Đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

- Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS.

- Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

a) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

b) Các thông tin đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Top