• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MS06-TT185_ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn (khuyến khích);

- hoặc Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- hoặc Nộp hồ sơ qua đường bưu chính

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

02 ngày

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. MS06-TT185_ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.doc
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử 

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Tài chính

Mức độ 2

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy).

1.Nội dung thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).
Bước 2: Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC hoặc DOCX

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử . Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Bước 3: Chọn dịch vụ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

Bước 4: Đăng ký tài khoản người dùng (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết trước khi đăng ký tài khoản người dùng). Nhập chính xác thông tin đăng ký tài khoản (Những trường nhập có dấu (*) bắt buộc phải nhập). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ thông báo vào địa chỉ email đã đăng ký

Bước 5: Trường hợp đăng ký tài khoản thành công, kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký.

Bước 6: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký

 - Nhập đầy đủ và chính xác thông tin trên màn hình thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo thông tin trên bản giấy

Bước 7: Theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

Đơn vị/ tổ chức đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký  để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

- Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận. Đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

1. Quyết định thay đổi tên đơn vị / điều chỉnh thông tin dự án hoặc văn bản tthay đổi tên đơn vị / điều chỉnh thông tin dự án

2. Tờ khai Thông báo thay đổi theo mẫu số 06-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).

 

- Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS.

- Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

a) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

b) Các thông tin đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Top