• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Lĩnh vực Khoáng sản
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện
Đối tượng thực hiện
Thời hạn giải quyết
Phí, Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Văn phòng UBND tỉnh

Mức độ 2

Top