• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện
Lĩnh vực Lĩnh vực đặc thù
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan phối hợp: Không

Cách thức thực hiện

Trực tuyến qua cổng dịch vụ công Tỉnh hoặc trực tiếp tại tại quầy của Sở Xây dựng - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên (206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện và hành lang lưới điện.doc
Kết quả thực hiện

Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Xây dựng

Mức độ 2

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
 

1) Đơn đề nghị thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện (theo mẫu đính kèm) 
2) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan quyết định đầu tư có thẩm quyền hoặc danh mục dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.
3) Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí, mặt bằng, hướng tuyến công trình tỷ lệ 1/500.

Không

- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Top