• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 117 98 18 84,48% 0 0 0 1
Sở Công thương 0 8614 8602 0 100,00% 15 0 0 1
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 6548 6376 15 99,77% 252 0 63 45
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 602 581 0 100,00% 3 1 5 13
Sở Khoa học và Công nghệ 0 42 28 0 100,00% 8 0 5 1
Sở Nội vụ 0 285 152 21 87,86% 3 101 1 10
Sở Tư pháp 0 5929 5708 115 98,03% 278 7 28 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 185 164 5 97,04% 5 0 1 13
Công an tỉnh 0 21465 21384 72 99,66% 7 0 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 211 39 123 24,07% 14 29 0 29
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 1898 1685 17 99,00% 68 0 66 77
Sở Xây dựng 0 929 736 36 95,34% 12 3 263 36
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 3 0 3 0,00% 0 2 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 677 530 4 99,25% 8 0 7 146
Sở Giao thông vận tải 0 260 174 53 76,65% 8 6 8 11
Sở Thông tin và Truyền thông 0 105 87 2 97,75% 8 0 1 10
Sở Y tế 0 1164 1112 46 96,03% 97 0 12 41
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 671 406 159 71,86% 56 22 71 46
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 28 20 0 100,00% 0 8 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 5 4 0 100,00% 0 0 0 1
UBND Thị xã Sông Cầu 0 2790 2205 449 83,08% 53 62 102 182
UBND Huyện Phú Hoà 0 4809 3946 661 85,65% 156 61 3 25
UBND Huyện Tuy An 0 2559 1708 446 79,29% 99 427 10 142
UBND Huyện Sông Hinh 0 5675 2492 2428 50,65% 383 1363 0 108
UBND Huyện Tây Hoà 0 4607 3626 315 92,01% 234 178 54 495
UBND Huyện Đồng Xuân 0 3559 1774 1360 56,60% 119 1411 67 245
UBND TP Tuy Hòa 1097 12064 3301 7002 32,04% 334 4663 1 11
UBND Huyện Đông Hoà 0 5345 3278 475 87,34% 256 990 6 524
UBND Huyện Sơn Hòa 0 633 552 23 96,00% 15 77 0 7
Top