• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 348 348 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 0 5800 5802 0 100,00% 6 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 4257 4150 1 99,98% 368 0 78 18
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 583 542 0 100,00% 15 1 0 28
Sở Khoa học và Công nghệ 0 19 24 0 100,00% 0 0 2 1
Sở Nội vụ 0 226 198 3 98,51% 7 7 24 4
Sở Tư pháp 0 2435 2531 26 98,98% 113 0 8 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 65 59 1 98,33% 5 0 1 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư 37 110 21 73 22,34% 11 38 0 17
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 1156 1159 1 99,91% 62 0 84 15
Sở Xây dựng 0 452 370 9 97,63% 68 1 306 8
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 3 2 1 66,67% 0 2 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 227 218 3 98,64% 11 0 5 1
Sở Giao thông vận tải 0 164 151 6 96,18% 3 6 9 5
Sở Thông tin và Truyền thông 0 53 47 0 100,00% 1 0 1 8
Sở Y tế 0 879 810 0 100,00% 143 0 20 47
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 549 385 88 81,40% 68 48 86 39
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 8 3 3 50,00% 0 2 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 10979 10963 18 99,84% 5 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 0 1585 1135 304 78,87% 50 140 92 60
UBND Huyện Phú Hoà 0 2718 2646 172 93,90% 41 1 3 0
UBND Huyện Tuy An 0 1555 1006 75 93,06% 211 825 8 95
UBND Huyện Sông Hinh 0 2657 1805 849 68,01% 257 388 2 32
UBND Huyện Tây Hoà 0 2462 2128 149 93,46% 172 64 65 149
UBND Huyện Đồng Xuân 936 1902 1002 519 65,88% 150 1880 88 106
UBND TP Tuy Hòa 3459 6668 3639 2532 58,97% 250 5300 1 8
UBND thị xã Đông Hoà 0 3456 1884 53 97,26% 206 2526 10 344
UBND Huyện Sơn Hòa 0 2380 1659 173 90,56% 246 102 39 209
Top