• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 686 683 0 100,00% 3 0 0 0
Sở Công thương 0 8117 8120 0 100,00% 3 0 0 2
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 5886 5797 1 99,98% 330 0 86 30
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 702 662 0 100,00% 15 0 0 28
Sở Khoa học và Công nghệ 0 32 34 0 100,00% 3 0 2 1
Sở Nội vụ 0 323 275 4 98,57% 22 11 22 6
Sở Tư pháp 0 3353 3496 8 99,77% 86 0 6 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 97 88 1 98,88% 6 0 1 6
Sở Kế hoạch và Đầu tư 33 140 25 92 21,37% 7 45 0 21
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 2202 2179 6 99,73% 54 0 97 31
Sở Xây dựng 0 569 539 13 97,64% 9 1 308 9
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 3 2 1 66,67% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 336 326 0 100,00% 15 0 5 1
Sở Giao thông vận tải 0 239 205 7 96,70% 11 14 11 7
Sở Thông tin và Truyền thông 0 85 73 0 100,00% 2 0 2 12
Sở Y tế 0 1486 1387 1 99,93% 136 0 26 77
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 751 525 123 81,02% 59 45 99 65
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 9 3 4 42,86% 0 2 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 13487 13480 0 100,00% 14 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 0 2048 1747 94 94,89% 31 135 87 112
UBND Huyện Phú Hoà 0 3876 3600 299 92,33% 108 11 3 0
UBND Huyện Tuy An 0 2165 1540 2 99,87% 65 1062 8 149
UBND Huyện Sông Hinh 0 3765 2310 1353 63,06% 208 507 2 61
UBND Huyện Tây Hoà 0 3528 2858 243 92,16% 204 149 109 230
UBND Huyện Đồng Xuân 586 2659 1369 684 66,68% 122 2040 97 175
UBND TP Tuy Hòa 2568 9472 5333 4262 55,58% 313 4552 1 33
UBND thị xã Đông Hoà 0 4991 2806 67 97,67% 147 3133 10 393
UBND Huyện Sơn Hòa 0 3838 2601 373 87,46% 199 199 43 471
Top