• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 926 926 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 0 10816 10818 0 100,00% 2 0 0 4
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 7247 7202 2 99,97% 268 0 94 40
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 798 755 0 100,00% 1 11 0 34
Sở Khoa học và Công nghệ 0 54 48 0 100,00% 9 2 2 1
Sở Nội vụ 0 410 357 14 96,23% 9 14 25 8
Sở Tư pháp 0 4143 4246 10 99,77% 122 0 8 2
Thanh tra tỉnh 0 34 23 9 71,88% 2 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 142 128 2 98,46% 10 0 1 6
Sở Kế hoạch và Đầu tư 33 179 27 108 20,00% 17 53 0 24
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 3314 3242 7 99,78% 60 0 77 93
Sở Xây dựng 0 765 678 17 97,55% 13 2 353 12
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 3 2 1 66,67% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 425 422 0 100,00% 7 0 5 2
Sở Giao thông vận tải 0 320 271 26 91,25% 7 4 11 17
Sở Thông tin và Truyền thông 0 116 91 1 98,91% 10 0 2 16
Sở Y tế 0 1944 1812 1 99,94% 149 0 27 96
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 957 656 150 81,39% 54 67 97 98
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 14 3 6 33,33% 2 3 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 16999 16958 24 99,86% 18 6 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 0 2553 2080 155 93,06% 58 170 92 156
UBND Huyện Phú Hoà 0 4846 4523 389 92,08% 68 7 3 1
UBND Huyện Tuy An 0 2802 2058 47 97,77% 51 1111 8 188
UBND Huyện Sông Hinh 0 5025 2659 1785 59,83% 270 897 12 78
UBND Huyện Tây Hoà 0 4442 3397 485 87,51% 149 270 130 276
UBND Huyện Đồng Xuân 337 3345 1641 909 64,35% 86 2225 98 214
UBND TP Tuy Hòa 1541 12332 7301 5027 59,22% 270 4684 10 62
UBND thị xã Đông Hoà 0 6306 3395 204 94,33% 177 3640 10 445
UBND Huyện Sơn Hòa 0 5114 3493 607 85,20% 137 221 43 661
Top