• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 11 11 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 4 1880 1881 0 100,00% 2 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 328 596 668 1 99,85% 165 0 80 10
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 84 83 0 100,00% 0 12 0 2
Sở Khoa học và Công nghệ 5 7 6 0 100,00% 1 3 2 0
Sở Nội vụ 36 120 101 2 98,06% 26 17 9 1
Sở Tư pháp 118 681 687 0 100,00% 94 0 18 0
Thanh tra tỉnh 15 0 15 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 18 15 0 100,00% 5 0 1 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 12 3 16 15,79% 3 35 0 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 167 681 722 0 100,00% 25 0 77 24
Sở Xây dựng 334 45 37 0 100,00% 10 2 329 1
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 44 41 0 100,00% 4 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 23 35 38 0 100,00% 0 4 14 2
Sở Thông tin và Truyền thông 5 15 16 0 100,00% 1 0 2 1
Sở Y tế 71 198 195 1 99,49% 41 0 23 9
Sở Tài nguyên và Môi trường 254 117 81 12 87,10% 39 121 93 25
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 3 0,00% 0 3 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 17 1126 1128 5 99,56% 5 4 0 1
UBND Thị xã Sông Cầu 314 374 242 138 63,68% 35 145 92 36
UBND Huyện Phú Hoà 208 615 616 93 86,88% 100 11 3 0
UBND Huyện Tuy An 1316 522 620 74 89,34% 32 1096 8 8
UBND Huyện Sông Hinh 1169 642 253 342 42,52% 194 959 11 52
UBND Huyện Tây Hoà 534 213 21 26 44,68% 3 547 142 8
UBND Huyện Đồng Xuân 2588 441 384 97 79,83% 58 2335 121 34
UBND TP Tuy Hòa 4907 1715 1200 693 63,39% 184 4515 12 18
UBND thị xã Đông Hoà 4149 975 282 415 40,46% 161 4216 10 40
UBND Huyện Sơn Hòa 448 644 495 84 85,49% 147 263 43 60
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

13243

Hồ sơ đã xử lý

11427

Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

31252

Hồ sơ đã xử lý

30136

Đúng hạn 95,4 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

29088

Hồ sơ đã xử lý

28679

Đúng hạn 94,6 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

24349

Hồ sơ đã xử lý

23203

Đúng hạn 94,2 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

23590

Hồ sơ đã xử lý

23002

Đúng hạn 92,6 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1531

Hồ sơ đã xử lý

1399

Đúng hạn 90,8 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top