• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 30 30 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 0 681 685 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 88 227 304 0 100,00% 207 1 70 3
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 24 23 1 95,83% 3 0 5 0
Sở Khoa học và Công nghệ 13 0 0 0 -- 1 7 5 0
Sở Nội vụ 0 55 24 0 100,00% 44 0 4 0
Sở Tư pháp 0 311 363 3 99,18% 153 8 29 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 5 7 0 100,00% 2 0 1 0
Công an tỉnh 0 1397 1397 0 100,00% 7 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 19 2 7 22,22% 25 35 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 175 219 0 100,00% 49 0 69 3
Sở Xây dựng 236 27 81 3 96,43% 6 5 244 3
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 20 26 0 100,00% 0 0 7 0
Sở Giao thông vận tải 3 14 14 0 100,00% 3 5 8 0
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 9 0 100,00% 2 0 1 1
Sở Y tế 13 37 148 0 100,00% 8 0 14 7
Sở Tài nguyên và Môi trường 96 70 74 9 89,16% 30 43 78 1
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 82 157 139 14 90,85% 37 63 100 1
UBND Huyện Phú Hoà 0 243 265 8 97,07% 90 16 9 0
UBND Huyện Tuy An 453 226 239 20 92,28% 107 502 10 13
UBND Huyện Sông Hinh 1535 281 398 14 96,60% 218 1475 2 1
UBND Huyện Tây Hoà 15 355 306 9 97,14% 168 57 57 17
UBND Huyện Đồng Xuân 1682 201 181 5 97,31% 170 1618 72 0
UBND TP Tuy Hòa 4860 802 468 385 54,87% 238 4771 1 1
UBND Huyện Đông Hoà 1253 450 336 21 94,12% 127 1282 6 245
UBND Huyện Sơn Hòa 10 70 72 0 100,00% 3 75 0 1
Top