• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 21 11 0 100,00% 8 1 1 0
Sở Công thương 0 5430 5430 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 4373 4248 7 99,84% 250 0 46 26
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 343 333 0 100,00% 0 1 2 8
Sở Khoa học và Công nghệ 0 23 19 0 100,00% 1 0 2 1
Sở Nội vụ 0 192 101 6 94,39% 31 51 1 5
Sở Tư pháp 0 3764 3601 100 97,30% 227 44 0 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 126 114 2 98,28% 3 0 0 10
Công an tỉnh 0 13734 13592 1 99,99% 139 0 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 127 18 66 21,43% 22 30 0 14
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 1025 867 8 99,09% 54 0 65 46
Sở Xây dựng 0 623 416 15 96,52% 39 9 280 24
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 435 326 3 99,09% 16 0 3 105
Sở Giao thông vận tải 0 152 97 39 71,32% 2 2 7 5
Sở Thông tin và Truyền thông 0 51 48 2 96,00% 1 0 1 2
Sở Y tế 0 646 633 45 93,36% 72 0 18 22
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 428 249 111 69,17% 61 1 66 29
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 4 0 0 -- 0 4 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 2 0 0 -- 0 2 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 0 2011 1542 355 81,29% 67 69 116 123
UBND Huyện Phú Hoà 0 3014 2492 242 91,15% 126 166 6 25
UBND Huyện Tuy An 0 1476 1011 263 79,36% 85 316 37 37
UBND Huyện Sông Hinh 481 3394 1382 801 63,31% 318 2018 3 45
UBND Huyện Tây Hoà 0 2558 2068 125 94,30% 152 3 60 398
UBND Huyện Đồng Xuân 299 2311 1273 956 57,11% 126 1111 76 186
UBND TP Tuy Hòa 1778 7767 1951 3874 33,49% 460 4724 1 6
UBND Huyện Đông Hoà 0 2189 1602 272 85,49% 131 83 2 283
UBND Huyện Sơn Hòa 0 322 304 12 96,20% 2 73 0 1
Top