Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ - LỆ PHÍ HỒ SƠ

Nhập Mã hồ sơ được ghi trên phiếu tiếp nhận của Cơ quan giải quyết TTHC:
Cho phép công dân/tổ chức thanh toán các khoản phí/ lệ phí xử lý hồ sơ cho cơ quan hành chính nhà nước.