• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ - LỆ PHÍ HỒ SƠ

Nhập Mã hồ sơ được ghi trên phiếu tiếp nhận của Cơ quan giải quyết TTHC:
Cho phép công dân/tổ chức thanh toán các khoản phí/ lệ phí xử lý hồ sơ cho cơ quan hành chính nhà nước.
Top