Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

 • Hotline hỗ trợ: 1900.9056
 • Email: congdichvucong@phuyen.gov.vn

Sở Xây dựng

Danh sách thủ tục

50 thủ tục!
 1. 1 Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (cấp mới/cấp lại - trường hợp CCHN hết hạn/điều chỉnh/bổ sung)

 2. 2 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia

 3. 3 Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện

 4. 4 Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp

 5. 5 Thủ tục Cấp CCHN cá nhân hạng II, hạng III (trường hợp chuyển đổi CCHN)

 6. 6 Thủ tục cấp lại CCHN hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN bị rách, nát/thất lạc)

 7. 7 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)).

 8. 8 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)).

 9. 9 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

 10. 10 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 11. 1 2 3 4 5